ss اتحادیه فرش تهران | تعيين حداقل حقوق و دستمزد سال 1401

جدول تعيين حداقل حقوق و دستمزد كارگران در سال 1401 توسط وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در اجراي ماده 41 قانون كار