ss اتحادیه فرش تهران | صدور جواز دائم ايثارگران

صدور جواز دائم ايثارگران

آئين نامه صدور جواز ايثارگران

مراحل صدور پروانه كسب

 راهنماي نحوه و چگونگي مراجعه به اتحاديه بمنظور دريافت پروانه كسب دائم ايثارگران 
توجه:  با عنايت به جايگاه خاص اينگونه اقشار در نزد جامعه اسلامي تسهيلاتي به شرح ذيل براي اين عزيزان منظور گرديده است.

از اينكه قصد ورود به  اين صنف  و دريافت پروانه كسب از اين اتحاديه را داريد خوشحاليم  و به شما خوش آمد مي گوئيم: ليكن چون اخذ هرگونه مجوزي نيازمند طي تشريفاتي قانوني است كه در صورت آشنائي با آن نتيجه  ضمن اينكه نتيجه مورد نظر زود تر حاصل ميگردد ؛ از اتلاف وقت و سرمايه شما نيزجلوگيري خواهد نمود .
بنا براين پيشنهاد مي نمايد تصميم نهائي خود را به بعد از مطالعه دقيق راهنما ي  مذكور و مقررات مربوط به آن  كه در همين سايت موجود ميباشد موكول بمائيد. لذا با آروزي موفقيت شما در اين حرفه و خوش آمد گوئي به آطلاع شما ميرساند:
مطابق مقررات قانون نظام صنفي جنابعالي ميبايد قبل از تنظيم هرگونه سندي كه مبين خريد يا اجاره محل كسبي  چه با اسناد رسمي و يا اسنادعادي باشد ؛ ميبايستي به اتحاديه مراجعه و تقاضاي عضويت خود را تسليم داريد. اتحاديه پس از اخذ تقاضاي شما مكلف است تا با پذيرش شما موافقت و يا بدليل تكميل بودن ظرفيت پذيرش كه از نظر تعريف قانوني آن را((محدوديت سقف پذيرش در سال)) مي نامند با ذكر ادله قانوني ؛عدم امكان عضويت شما را ابلاغ نمايد.
در صورتيكه اتحاديه با پذيرش شما موافقت نمود ؛ حداكثر به مدت سه ماه (90روز)فرصت خواهيد داشت تا با اطمينان خاطر نسبت به خريد و يا اجاره مكاني كه با ضوابط و شرايط قانوني مطابفتت دارد اقدام نمائيد . اين امر موجب ميگردد تا هم در وقت شما صرفه جوئي شود و هم با انتخاب و خريد مكاني روبرو نشويد كه صدور پروانه براي آن ناممكن باشد و نهايتا مجبور به قبول خسارات و زيانهائي شويد كه شايد جبران آنها به آساني ميسر نباشد.بدين ترتيب شما : 1- از ميزان متراژ يكه لازمه اين شغل ميباشد ؛2-  ازشرايط و ضوابط قانوني كه مورد نظر اداره بهداشت و يا اداره اماكن عمومي نيروي انتظامي و يا شهرداري و ساير ادارت  در تاسيس اغذيه فروشي نياز دارد ؛ مرتبط  اكاهي خواهيد يافت. 3- خريد ملك و يا اجاره محل را موكل به تطبيق آن با ضوابط و شرايط  قانوني خواهيد نمود؛ بنا براين از اتلاف سرمايه شما بطور جدي جلوگيري ميشود.4- با ممانعت قانوني اتحاديه و نيروي انتظامي  در اجراي ماده 27 قانون نظام صنفي ؛كه وظيفه و تكليف به پلمب و جلوگيري از فعاليت واحدهاي بدون پروانه كسب را برعهده دارند مواجه نخواهيد شد. 5- از ميزان حدود صنفي مورد عمل؛ اطلاع خواهيد يافت .6- از نظرات مفيد و كارساز مشاورين و كارشناسان اتحاديه  در تمامي زمينه ها بهرمند خواهيد بود.
مدارك لازم و شرايطي كه براي گرفتن جواز كسب لازم است.
تذكر:  ارائه معرفي نامه از بنياد شهيد يا اداره امور ايثارگران و جانبازان بعنوان سازمان بازرگاني استان تهران و سپس ارجاع آن از سوي سازمان موصوف به اتحاديه در ابتداي امر ضرورت دارد .

1-معرفي مكاني با ارائه سند مالكيت و يا سند اجاره رسمي و يا عادي كه حداقل متراژ رابراي رسته هاي شغلي مورد نظر به ترتيب  زير دارا باشد.
تذكر: دارندگان اسناد عادي مالكيت عين و يا منافع ملك ؛مكلف به تكميل وتعهد نامه اي خاص ميباشند كه مسئوليت اصالت و پاسخگوئي را نسبت به اشخاص و سازمانها عهده دار شوند. لذا اينگونه افراد ميبايد فرم مخصوص را از اتحاديه اخذ و پس از تكميل و تصديق امضاء توسط دفتر خانه به اتحاديه ارائه نمايند.

1/1- رسته اغذيه فروش باحداقل متراژ 18 متر با كاربري تجاري و يا اداري.تخفيف متراژ به ميزان 40 درصد).
1/2رسته افروش اغذيه و پيتزا با حداقل متراژ 24 متر با كاربري تجاري و يا اداري (تخفيف متراژ به ميزان 40 درصد).
1/3-
2-ارئه  تصويراز تمام صفحات شناسنامه 2 سري .
3- ارائه تصوير كارت ملي بصورت پشت ورو 2 سري.
4- ارائه تصويري از كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت 2 سري پشت ورو براي متوليدين 1337 به بالا.
5- عكس 3+4رنگي پرسنلي 12 قطعه.
6-تكميل فرم تقاضاي عضويت.
7- فتوكپي قبض تلفن واحد كسبي معرفي شده.
8- مراعات حدود صنفي به ميزان حداقل 400 متر (حدفاصل واحد موردنظر شما با واحد صنفي داراي پروانه كسب از اين اتحاديه ميبايد حداقل بيش از 400 متر باشد) ( تسهيلات 50 درصد تخفيف ايثارگران).

پس از ارائه مدارك موصوف اتحاديه  نسبت به صدوراستعلام هائي مبني بر معرفي شما به ادارات سوء پيشينه و آزمايشگاهاي ذيربط بمنظور اخد گواهي عدم اعتياد به مواد افيوني و عدم سوء پيشينه صادر  خواهد نمود.( مدت اعتبار استعلام هاي مذكور حداكثر از تاريخ صدور به مدت 15 روزميباشد.). بنابراين شما با در نظر داشتن مدت موصوف ميبايد ابتدا به يكي از مراكز صدور گواهي  عدم سوء پيشينه و يا دفاتر خدمات پليس +10 مراجعه و انگشت نگاري كنيد. چون مدت پاسخگوئي به اين گواهي حدود 20 روز بطول مي انجامد و تاريخ اعتبار گواهي عدم اعتياد نيز يك ماه ميباشد و از طرف ديگر؛پاسخ گواهي عدم اعتياد نيز تا 48 ساعت بعد صادر ميگردد؛ بنا براين ابتدا نسبت به انجام انگشت نگاري اقدام و پس از دريافت پاسخ  گواهي عدم سوء پيشينه ؛جهت تست و دريافت گواهي عدم اعتياد به يكي از مراكز و درمانگاهاي مجاز مراجعه نمائيد.

مراكز بهداشتي
دفاتر پليس +10

2پس از دريافت دو فقره گواهي هاي ياد شده شما بايد سريعا به اتحاديه مراجعه تا نسبت به تنظيم و تشكيل پرونده با موضوع استعلام ضوابط  انتظامي ؛ترافيكي از معاونت نظارت برا ماكن عمومي اقدام شود. بنا براين و در صورت عدم ارائه بموقع گواهي هاي ياد شده شما مجبور به تجديد اقدام مطابق روال قبلي خواهيد بود لذا جهت جلوگيري از اتلاف وقت دقت لازم را داشته باشيد. پرونده  تعيين صلاحيت انتظامي و ترافيكي شما ؛با مدارك مربوط ؛توسط همكاران ما در اتحاديه  تنظيم و جهت تحويل به مراكز دفاتر پليس +10:به شما تحويل ميگردد. از تاريخ تحويل پرونده مذكور حدودا تا يك ماه پاسخ مثبت يا منفي توسط معاونت نظارت بر اماكن عمومي تهيه كه توسط رابط اتحاديه تحويل و نتيجه به شما اطلاع داده خواهد شد. پس شما  حدودا يك ماه پس از تاريخ تحويل پرونده به دفاتر پليس +10:جهت پيگيري امور به اتحاديه مراجعه فرمائيد.
8-- ارائه گواهي بهداشتي مكان كسبي( چون گواهي يادشده در صدور جواز كسب و سرمايه گذاري شما موثر ميباشد ). پس از اينكه تاسيس واحد كسبي شما از لحاظ انتظامي و ترافيكي مورد تائيد نيروي انتظامي واقع شد ؛به موجب معرفي نامه ؛به ادارات بهداشت معرفي خواهيد شد ؛تا نسبت به تسليم گواهي مربوط از اداره موصوف اقدام فرمائيد. صدورگواهي بهداشت مستلزم رعايت دقيق نكات بهداشت مكاني و فردي متصدي و كاركنان و طي دوره هاي اموزشي و شركت در كلاسهاي متشكله ميباشد كه با مراجعه به ادارت بهداشت راهنمائي لازم صورت خواهد گرفت.
9-ارائه سوابق كاربري تجاري و يا اداري مكان كسبي شما از شهرداري.
10- ارائه  هرگونه مدرك و يا اوراق پرداخت ماليات شغلي.
(در صورتيكه مدارك بند هاي 9و10 را دراختيار نداريد ؛اتحاديه با صدور استعلام از مراكز ياد شده جهت تحصيل آنها با شما همكاري خواهد نمود.)
11-چنانچه واحد كسبي داراي شريك و يا شركاي متعددي باشد؛ ارائه رضايت نامه ايكه امضاء شركا ء توسط دفتر خانه اسناد رسمي گواهي بشود لازم است.( فرم مربوط را از اتحاديه مطالبه و پس از تكميل و تصديق امضاء مجدد به مسئول واحد پذيرش اتحاديه تسليم نمائيد).
12- چنانچه متقاضي جواز كسب شخصيت حقوقي باشد( شركت هاي تجاري ثبت شده ؛ سازمانها؛ و موسسات ثبت شده) پروانه كسب بنام مدير عامل يا يكي از اعضاي هيات مديره به معرفي شركت صادر ميگردد. لذا ترتيبات اخذ صلاحيت فردي و تسليم گواهي عدم اعتياد و عدم سوء پيشينه و گواهي تعيين صلاحيت فردي  و مكاني صادره از معاونت نظارت بر اماكن عمومي  و تعيين صلاحيت بهداشت فردي صادره از اداره بهداشت  مناطق براي مدير عامل يا يكي از اعضاي هيات مديره ؛بشرح آنچه در باره اشخاص حقيقي كه در مراتب بالا به آنها اشاره شده ؛انجام ميشود.
ساير مدارك  علاوه بر مدارك فوق الذكربراي اشخاص حقوقي عبارتند:
1-آگهي تاسيس شركت
2-آگهي ثبت شركت
3-آآگهي آخرين تغيرات شركت
4- نسخه اي از اساسنامه شركت